Hướng dẫn cài đặt đường dẫn PATH vĩnh viễn trong Window để chạy các file java bên ngoài thư mục JDK/bin

Để thiết lập đường dẫn PATH vĩnh viễn của JDK, bạn cần làm theo các bước sau:

  • Bước 1: MyComputer > properties
  • Bước 2: Advanced system setttings
  • Bước 3: Tab Advanced
  • Bước 4: Chọn Environment Variables
  • Bước 5: Chọn New

Bước 6: Điền thông tin đường dẫn

  • Varable name: PATH
  • Variable value: Đây là đường dẫn đến thư mục bin trong thư mục cài đặt JDK. Thông thường sẽ có dạng như sau: C:\Program Files\Java\jdk-11.0.2\bin

Lưu ý: jdk-11.0.2 là tên thư mục jdk cũng là tên phiên bản jdk. Tùy theo bạn cài phiên bản nào mà nó có tên tương ứng.

Tiếp đến. Nếu chưa chắc chắn. Bạn có thể cài đặt đường dẫn PATH trực tiếp trong hệ thống thay vì chỉ cài đặt theo User như trên.

Bước 7: Chọn khung System variables > New

Bước 8: Điền thông tin đường dẫn

  • Varable name: JAVA_HOME
  • Variable value: Đây là đường dẫn đến thư mục cài đặt JDK. Thông thường sẽ có dạng như sau: C:\Program Files\Java\jdk-11.0.2

Bước 10: Khung làm việc System variables . Chọn Path > Edit

Bước 11: Chọn New > Tạo biến %JAVA_HOME%\bin;

Bước 11: Đẩy lên trên đầu > Chọn OK

Trên đây là hướng dẫn cài đặt đường dẫn Path trong Java.