Nội Dung

1.装备回收系统、游戏中所有等级装备都可以回收、不包括伏魔装备和封印装备!

2.封印系统、游戏中有7档26只凶兽可供封印,封印不同的凶兽能给自己带来不同的属性加成!

3.转生系统、游戏中玩家等级每到达一定等级需要进行转生,转生后可以提高等级上限、并大幅度的提高玩家属性能力,而且使得玩家携带某些等级装备时没有等级需求!

4.装备合成系统、玩家可以通过合成获得自己想要的装备!

5.小偷系统、玩家在击杀任何怪物时,击杀后可以获得大量元宝甚至装备奖励.

6.神秘宝箱系统、玩家可以击杀任何怪物都会掉落开心宝箱,商城可以购买幸运宝箱,玩家使用宝箱时候可以获得随机奖励,玩家使用了足够多的箱子后还能获得独特称号!

7.伏魔系统、等于玩家90级的玩家,每天可以参与伏魔10次,在进入伏魔场后会被魔界的力量诅咒,生命将会不断流失,尽量在自己死亡之前尽可能多的击杀魔界怪物,获得伏魔积分,伏魔积分用来兑换伏魔装备!在魔界击杀的怪物数量越多受到的诅咒也会越深!

8.阵营系统、每天晚上19点开启阵营战,此时全服所有玩家都可以通过NPC进入战场,进入战场后迅速杀敌,每击杀一个单位将增加1点阵营杀敌数,并给死亡单位的地方增加两名防守成员,当任意一方的防守成员达到2000人时,活动结束,赢的一方额外获得500阵营杀敌,阵营杀敌可以兑换大部分商场道具,在阵营战没有开启的时候玩家可以通过消耗元宝强行将本活动开启,开启着立即获得伏魔积分若干!

9.本地图所有装备均可爆出,但是越高级的爆率越低,BOSS是普通怪物爆率的10倍!

10.VIP系统、本地图设7个不同等级的VIP、越高等级的VIP福利越多!

Ảnh

Tuyên bố: Tất cả các bài viết trên trang này, trừ khi có ghi chú đặc biệt hoặc đánh dấu, đều được xuất bản bởi trang này. Mọi cá nhân hoặc tổ chức đều bị cấm sao chép, đánh cắp, thu thập, xuất bản nội dung trang này lên bất kỳ trang web, sách hoặc các nền tảng truyền thông nào khác mà không có sự đồng ý của trang này. Nếu nội dung trang này vi phạm quyền lợi hợp pháp của tác giả gốc, vui lòng liên hệ với chúng tôi để xử lý.